Referat fra generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling Ilskov Friluftsbad 15/3 2017


Velkomst v. Camilla Christensen


Valg af dirigent, referent og stemmestællere.

Ole Nikolajsen blev foreslået og valgt som dirigent.

Rikke Rocatis er referent.

Svend Aage Würtz. og Peter Harslow blev foreslået som stemmetællere.


Bestyrelsens beretning

Årsberetning 2016

Vi har haft et lidt udfordrende år på mange måder. Vi blev skåret noget så kraftigt i drift tilskud fra kommunen, helt nøjagtig fra 440.000 kr. til 170.000 kr. Vi måtte derfor til at tænke i nye baner… skulle badet lukke, skulle vi ændre åbnings tider på sæsonen, skulle vi have frivillige til at drive stedet, spørgsmålene stod i kø. Vi holdt derfor et by møde i april måned, hvor byens borgere kunne komme og sige hvad de ønskede der skulle ske med friluftsbadet. Det blev til et klar svar – friluftsbadet skulle bevares…..!

Der blev derefter lavet grupper, som skulle hjælpe badet igennem sæsonen 2016, lige fra frivillige livredder, rengørings folk, kiosk folk og havefolk. Uden alle de frivilliges hjælp  var vi aldrig kommet i mål med sæsonen. Der blev stemt dørklokker og skaffet sæson medlemmer så det basker. Vi kom igennem sæsonen, lidt forsinket vel at mærke, men badet åbnede. Der var udskiftning i bestyrelsen ved ekstra ordinær generalforsamling, og vi sagde velkommen til 4 nye: Rikke Rocatis, Esben Sangild, Allan Rosgaard og Henrik Dalgaard.

Vi fik aviserne lidt på banen, og der blev bragt nogle flotte avis sider om badet. Vi havde succes med at være med på ”deal” bølgen, det gav folk i badet fra andre byer. Der blev afholdt events, hvilket var en kæmpe succes. Det blev til et børne/ungdoms disko, herre aften og dameaften. senioraften og pizza night. Alt sammen med stor opbakning fra byen.

Vejrmæssigt, kunne vi godt ha brugt lidt flere sol timer i 2016….. Der var flere dage hvor badet var ” begrænset” åbnet pga. dårligt vejr.

Gæster i badet i 2015 ca. 2208 pers

Gæster i badet 2016 ca. 2500 pers, så der var lidt flere i år, som kurven også har vist de andre år.

Kiosken har igen været godt besøgt, der blev købt ind for 20.000 kr og vi havde et salg på 30.000 kr. Så et flot overskud på 10.000 kr.

Vi har solgt billetter for ca. 80.000 kr. i år (her er udlejnings indtjening også med) hvor vi i 2015 var på ca. 20.000 kr. Dette skyldes den flotte opbakning fra byen.

Økonomisk kommer vi ud af sæsonen med et lille underskud på ca. 34.000 kr, da vi havde en renovering af pumpe i kælderen som ikke kunne vente med udskiftning.

Vi håber at byen igen i år vil støtte op om vores perle i friluftsbadet.

Badet åbner i år d. 25 maj (Kristi Himmelfartsdag)


Spørgsmål fra Rikke Poulsen

Omkring frivillige om der var nok i 2016 og om det er nok til i år.

Rikke Rocatis svarer at der er arbejdes på at gøre det nemmere for frivillige samt en online portal, hvor man kan gå ind og booke, hvornår nu man ønsker at være frivillig.

Bestyrelsen mener ikke at de  har tømt alle ressourcer for frivilligheden i Ilskov og der er mange som ikke er blevet spurgt i sæson 2016 og de arbejder på at flere kan hjælpe til i 2017. De har mange som har meldt sig til livredder og det vil de også forsøge at gøre til en 100% frivillig opgave.

Bestyrelsen er bevidst om at rengøringsopgaver efter kl 21.00 om aftenen skal være en betalt medarbejder, da de ikke kan kræve at frivillige kommer i badet så sent. Der er sat lidt penge af til løn i budgettet for 2017 og det er de steder, som vi ikke kan besætte med frivillig arbejdskraft. 

Bettina Wellejus spørger om der er brug for for en arbejdsgruppe som sidste år.

Bestyrelsen svarer: vi vil forsøge at klare os uden, vi har draget mange erfaringer fra sidste sæson og vi vil tage de bedste med videre i sæson 2017.

Ole Nikolajsen spørger koordinering af events. Seniorer er interesseret i en gentagelse af 2016 eventet. 

Ja vi vil lave events og der vil kommer nærmere information og evt. Tovholdere udenfor bestyrelsen.

 

Herefter blev beretningen taget til eftertragtning og godkendt.


2. Regnskabet v. Vinnie Jensen

Vi har fået 80.000 ind i salg af årskort samt billetter. Det er virkeligt flot og byen har virkelig støttet op omkring både ved at købe årskort samt hjælpe til.

Der er indtægter fra kiosk på 10.000 kr samt lokaleleje fra Idrætforeningen på 10.500kr


Udgifter har været vand og varme, kemi, telefon, falck abo, revisorhjælp og reklamer.

Her skal det siges at til revision og forsikringer er der fundet nye samarbejdspartnere, så der er sparet 10-20.000 kr.

Det har været nødvendigt at investere i en ny pumpe til kælderen og derved kommer friluftbadet ud med et underskud på -34.000 kr i 2016.


Sv. Aage Würtz spørger til driftstilskuddet om vi har mulighed for at øge det.

Bestyrelsen svarer at de er i dialog med kommunen, men at det er en sej kamp og de mener ikke at driftstilskuddet kan øges, når det først er sat ned.

Sv. Aage Würtz tilbyder at hjælpe bestyrelsen og Allan Rosgaard/Rikke Rocatis følger den op.


Rikke Poulsen; Salgsomkostninger/markedsføring, hvorfor er de omkostninger så store ? 

Vi var hele sæson 2016 knap med tid, så der er valgt lidt dyrere løsninger, men det gjorde også at der kom udlejninger fra Ikast, Lind samt Sunds. Og vi solgte mange sæsonkort.


Pumper, var der tale om andet pumpeanlæg.

Det er undersøgt nøje og de nuværende pumper opfylder kravene, så der vil ikke blive investeret i nye pumper pt. Vi har ikke økonomi til dette.


Sv. Aage Wurtz spørger; Hvordan dækkes underskuddet i 2016.

Bestyrelsens svar er; Med de penge vi har opsparet. Vi har ikke fundet anden løsning


Der bliver spurgt til priser og priser på udlejning

Bestyrelsen svarer at der er de i gang med at lave nogle rammer omkring prissætningen.

Men at der vil ske en prisforøgelse i år på udlejninger og årskort.

Herefter blev regnskabet godkendt.


3. Budget for 2017 v. Rikke Rocatis


Vi forventer følgende indtjening i 2017

Indtægter     

Tilskud fra kommunen  driftstilskud    (de er fastsat for 2017)            169000

Årskort entrebilletter mv.                                                                       80000

Events/udlejninger                                                                                30000

Kiosk                                                                                                     10000

Ilskov IF                                                                                                10500

     

I alt                                                                                                     299500

     

Udgifter     

Vandprøver og kemi                                                                             40000

Varme/vand/renovation ejendomsskat mv.                                        150000

Rengøringsmidler                                                                                  2000

Vedligehold                                                                                          20000

Mindre anskaffelser                                                                                     0

Løn                                                                                                      50000

Administration                                                                                     15000

Markedsføring                                                                                     15000

Falck abonnement                                                                                  700

Kontor artikler                                                                                       1500

Gaver                                                                                                      500

Telefon                                                                                                  1000

Vagtplaner online                                                                                    200

I ALT                                                                                                 295900

     

     

Overskud/underskud                                                                         + 3600


I 2017 vil der ikke være investeringer udover 20.000 til almindelig vedligehold.

Der er søgt et beløb hos kommunen til “her og nu” (indbefatter at kemirummet laves efter reglerne, dørpartiet i entreen skiftes ud, nyt køleskab og fryser samt penge til maling og andre byggematerialer til en arbejdsdag). Det er reparationer og vedligehold, som skal laves inden åbningen. Vi får svar fra kommunen d. 18/4 . Vi har travlt for på nogle af vores “her og nu” opgaver er der 4 ugers leveringstid på materialer.

Vi har søgt Ve midler ved kommunen til 2018 og hvis dette gennemføres, så kan vi forvente en årlig besparelse på 30.000 i energi. Vi planlægger at anlægge et solcelleanlæg med Ve puljen, der vil være omkring 3-4 måneders svartid og hvis det bliver en realitet bliver det først med start fra sæson 2018.

Der arbejdes på en langsigtet plan.


Events i 2017, der bliver spurgt til dette.

Der vil være events og gerne flere end 2016, men vi har ikke tjent penge på disse events i 2016, så derfor skal vi i år forsøge at lave penge på de kommende events.

Der er 40 års jubilæum og det arbejder vi også på skal blive en stor succes for store og små.


Jens Hagelskjær foreslog på opfordring af flere, at der blev taget initiativ til formiddags/aften forbeholdt svømning for seniorer .

Bestyrelsen lovede at se positivt på dette.


Herefter blev budgettet godkendt


4. Indkomne forslag.

Intet at behandle.


5. Iht. vedtægterne §7

Valg til bestyrelsen

Camilla Christensen og Morten Pedersen genopstillede ikke. Allan Rosgaard genopstillede blev foreslået og valgt.

Foreslået og nyvalgt blev Heine Lyngholm og Bettina Wellejus . Alle tre for en 2 årig periode.


B. Valg af supleant

Tina Lindbæk bliver foreslået og valgt for et årig periode.


C.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupleant

Herning kommune forlanger at regnskabet revideres af registeret revisor, derfor forelår bestyrelsen revisor Morten Nøgaard, som har udrbejdet 2016 rengskabet. Han vil arbejde på en forenkling af regnskabsaflæggelsen, så omkostningerne til revisoren vil komme endnu længere ned.

Pga. dette direktiv fra kommunen, så bortfaldt valget af lokale revisorer og revisorsupleant. Bestyrelsen udarbejder ændringsforslag til vedtægterne til næste års generalforsamling.


Evt.

Rene Bach spørger hvordan det går med græsslåning forslaget om anskaffelse af robotklipper eller en græsslåmaskine til friluftsbadet.

Vi vil i bestyrelsen arbejde på en plan, som gør det nemmere at være frivillige og tager den med til eftertanke, samt der vil arbejdes på en løsning omkring benzinpenge mv.


Der bliver spurgt af flere: efter vildmarksbadet og den kommende sæson

Bestyrelsen har spurgt vores tilsynsførende fra kommunen og der kan ikke være tale om en løsning som i 2016. Der er nogle hygiejneregler, som ikke opretholdes, samt skal der i offentlige friluftsbade være flow og rensning af vand (som i bassinerne).

Vi har som bestyrelse naturligvis indhentet tilbud på en spa med filter og rensesystem og det ligger i prisklassen +250.000 kr, der arbejdes med en plan for indkredsning af disse midler.

Det er ikke noget, som vi som bestyrelse ikke synes er urealistisk, men vi skal lige bruge lidt mere tid på at få indkredset pengene.


Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Esben Sangild vælges til formand

Vinnie Jensen vælges til kasserer

Rikke Rocatis vælges til PR og kommunikation

Allan Rosgaard er bestyrelsesmedlem

Henrik D Jensen er bestyrelsesmedlem

Bettina Wellejus er bestyrelsesmedlem

Heine Lyngholm er bestyrelsesmedlemOle Nikolajsen                                                                       

Dirigent     

 


Rikke Rocatis

Referent