Ordinær generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling 4/3 2019


Tilstede Peter Harslow, Hanne Mathiasen; Marianne Jensen , Allan Rosgaard, Vinnie Jensen, Tina Lindbæk, Heine Nielsen, Bettina Welaus, Rikke Rocatis, Eli, Annalise Rosgaard, Charles Christensen, Lisa Pedersen, Steen Nørremark, Gitte Kristensen, Jytte Nielsen, John Nielsen, Martin Carstensen, Esben Sangild.


Valg af dirigent : Peter Harslow

Referat: Rikke Rocatis

Stemmetællere ; Jytte og John


Bestyrelsens beretning :
Årsberetning 2018

2018 blev det år, hvor Danmark konkurrerede med Mallorca om at sætte varme rekord. Mange dage med 28-34 grader og høj solskin næsten hver eneste dag. Hvem der vandt konkurrencen, fandt jeg desværre aldrig ud af, men en ting er sikkert. Sommeren blev rekord for os i friluftsbadet.
Et besøgs tal på ca 10.000 som er indregnet både private og offentlige arrangementer, som familie poolparty, herre/dame aften, senioraften, grisefest, fodboldtaften, svømmeundervisning, aktivferie og så var der bare flere der bare ville om og svømme. Fantastisk.

Igennem hele 2018 har vi tydeligt kunne mærke en kæmpe opbakning fra hele byen. Der var et flot fremmøde til vores arbejdsdag i april, hvor der blev gjort rent overalt, beskåret træer, reparation af skur og lovliggørelse af kemirummet, organiseret i kælderen, kørt ud med flyers og lavet klargøring overalt. Mange har også på andre tidspunkter både før, under og efter sæsonen, stillet op med hjælpende hænder når dette har været nødvendigt. Ligesom de virksomheder som har valgt at sponsorere friluftsbadet med arbejdskraft, materialer eller penge, har været yderst kærkomment.
Igennem hele åbnings sæsonen, som strakte sig fra medio maj og til primo september, har badet været drevet af overvejende frivillige fra byen og omegnen.
Vi havde dog i 18 valgt at ansætte Marianne Jensen, som en hjælp til Livredning, rengøringstjanser og kioskvagter mm. Hvilket vi har været utroligt glade for. Det var en kæmpe hjælp, til at få arbejdsplanerne til at gå op i løbet af sæsonen. Rigtigt mange af arbejdsopgaverne var dog stadigvæk varetaget af frivillige i 18.  Vi er godt klar over at dette har trukket hårdt på mange personer, flere har enda taget fri fra deres arbejde, for at kunne stille op til en frivillig tjans. Nogle andre har først sent på aftenen afsluttet den sidste rengøring, så det hele kunne skinne, til den næste åbning. Mange har ydet en indsats, der virkelig er højt værdsat. Tak for hjælpen alle sammen.

Vi valgte også i 2018 at afholde en stor “tak for hjælpen fest” ved sæson afslutningen, som tak for indsatsen for de frivillige, der var musik og festlig stemning til den lyse morgen. Det var en virkelig god dag, tak til dem, som har været med til denne festdag.

Vi havde i efteråret inviteret Johs Poulsen med i bad (friluftsbadet), for at fortælle om alle vores udfordringer og nye planer. Vi havde et rigtig godt møde og han lyttede velvilligt. Det er selvfølgeligt svært at sige hvad præcist der kommer ud af mødet, men vi gik derfra med en klar fornemmelse af at vi var blevet hørt og at vi havde vist ham hvad vi går og arbejder med, helt herude i nordkanten af kommunen, så vi ikke bliver helt glemt i det store billede, når politikerne diskuterer bevillinger og andre store beslutninger der vedrører os.

Lidt Omkring økonomien:
Vi arbejder i bestyrelsen hårdt på flere forskellige områder. Vi har forsat holdt vores omkostninger lave og vi har løbende arbejdet med at udvide vores indtjenings muligheder og så skal det nævnes at vejret også har været en væsentligt medspiller i det forgangne år. Men vigtigst af alt, har det flotte besøgstal og dem der har lagt penge i kiosken, været med til at vi kan præsentere et resultat på 235 Tkr.
Hvordan tallene er fremkommet, vil vinnie uddybe under regnskabsfremlæggelsen.
Det var beretningen, så nu lidt omkring næste år.

2019.

Vi åbner i 2019 den 17 maj og ja, det gode vejr er bestilt igen til den nye sæson.
Medio/Ultimo april afholder vi vores årlige arbejdsdag, Hvor vi ser frem til et talstærkt fremmøde, hvor at samarbejdet i byen, igen får mulighed for at vise sine evner.  

Når vi nu har haft et fantastisk år, økonomisk set, er holdning i bestyrelsen at vi ikke skal oparbejde en fed bankkonto som står og samler støv i banken. Vi vil have pengene ud og arbejde, til glæde for alle borgere i byen.  Derfor blev det besluttet, at igangsætte et cafeteria/køkken projekt, for at få flere opvarmede siddepladser til en regnvejrsdag, og for at forbedre køkken/kiosk faciliteterne så vi kan tilbyde et andet sortiment også med et større indtjeningsbidrag, men også tilbyde de ansatte og frivillige nogle ordentlige forhold at arbejde under. Vi har også investeret i nogle rengøringsvenlige væghængte toiletter til de eksisterende omklædningsrum, ligesom der bliver lavet et handicap venligt toilet i den nye del.

Vi er også ved at indgå et samarbejde med arkitekterne fra DGI om udarbejdelse af en helhedsplan. Dette kommer til at koste nogle penge i 2019, men vi er enige om at det er vigtigt for badets fortsatte udvikling, at vi har en masterplan til at hjemsøge tilskud fra kommunen og Div fonde efter. Vi er blevet opfordret til dette fra kommunal side, da de hellere vil støtte helt konkrete projekter som er gennemarbejdede, end vores løst sammensatte ideer. Til dette virker de meget imødekommende og positivt indstillet.
Derfor hvis der nogen som sidder inde med gode ideer til hvordan badet skal se ud i fremtiden, er i alle sammen velkomne til kontakte mig, i løbet af den næste måned.

Vi skal inden åbningen, have færdiggjort vores køkken/cafeteria område, sammen med handicap venligt toilet, hvilket er godt undervejs allerede, nye væghængte toiletter, der er rengøringsvenlig i eksisterende  omklædningsrum, der skal laves Ungdomsafdeling/terrasser i samarbejde med løbeklubben og overdækning rundt om det ny cafeteria, nye skraldespande på hele området, nye solide solstole er under vejs, Plus mange mindre ting.
De af jer, som har lyst til at give en hånd med projekterne den næste stykke tid, må gerne tage fat i Allan, så vi sammen kan nå i mål med projekteterne.

Sidste år afprøvede vi som noget nyt, at for at mindske arbejdspresset på alle de frivillige og bestyrelsen, at ansætte Marianne, dette lykkedes rigtigt godt og derfor planlægger vi at der bliver ansat 1-2 personer i skolernes sommerferie. Vi anser dette som en prioritet, for at frigøre andre kræfter, til det mere organisatoriske arbejde der er nødvendigt, for at friluftsbadet kan overleve på den lange bane.

I 2019 forventer vi at der bliver Afholdt. Familieaften, dameaften, herreaften, pensionist aften, takforhjælp fest til sidst.

Bestyrelsen kan ikke gøre det hele selv, vi har brug for alles hjælp igen i år, for at sæsonen skal lykkes. Derfor håber vi på byens opbakning, når nu vi igen starter op.
Vi fra vores side, ser frem til en god og spændende sæson, med mange glade mennesker i vores lille “hedens oase”

Beretningen godkendes.


Økonomi v. Vinnie

Billetsalg er 40.000 mere end sidste år

Event 30.000 mere end sidste år

Kiosk 20.000 mere end sidste år.

I regnskabet er der 100.000 mere fra Herning kommune end normalt og det er de renovationpenge som vi fik tildelt for 2 år siden.


Kemi: er lidt dyrere pga mange mennesker i badet.

Budget for 2019

Nedreguleringer ift. Til 2018, da vi har haft et godt år i 2018.


Budget til 2020.

Nogenlunde det samme som 2019.


Spørgsmål til regnskab:

Ingen spørgsmål


Regnskab og budget er godkendt.


Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.


Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan (ønsker genvalg) genvælges.

Bettina (ønsker genvalg) genvælges.

Vinnie (ønsker genvalg) genvælges.

Heine (ønsker ikke genvalg).

Der vælges nyt medlem Martin Carstensen


Suppleant

Charles Christensen genvælges.


Godkendelse af revisor

Morten Nørgaard vælges, da han har lagt tallene pænt sammen.


Eventuel

Jytte Nielsen : Hvornår startes der?

17.maj


Steen Nørmark : Er der en plan for ombygningen

Det er ikke på plads


John : Madsortimentet bliver større i 2019 og John anbefaler mindst to personale i kiosken ved travlhed.

Det tager bestyrelsen til eftertragtning.


Gitte: Kræves der hygiejne kursus i den nye kiosk ?

Nej det kræves ikke, Henrik Nielsen skal nok lære os op.

Der vil være en ansvarlig og vi har som bestyrelse arbejdet på et opslagsværk til alle funktioner i badet (og der er mange) så vi håber den bliver færdig til denne sæson.

Hanne: Er der ansat nogen livreddere ?

Nej ikke endnu. Der søges officielt efter generalforsamlingen.


Lisa: Hvornår skal livredderne igang igen?

Snarest mulig. Der bliver søgt i denne uge efter frivillige samt betalte livreddere.


Tak til go ro og orden. Og tak til Peter for at være ordstyrer.Vedtægter for Ilskov Friluftsbad


§ 1 Navn


Ilskov Friluftsbad er en selvejende institution med førnævnte navn og hjemsted i Ilskov under Herning Kommune.


§2 Formål


Institutionens formål er at drive Ilskov Friluftsbad med dertil hørende faciliteter til fremme af områdets idræts- og friluftsliv, herunder at give unge mulighed for svømmeundervisning og i det hele taget til fremme af svømmesporten og socialt samvær i øvrigt.


§3 Kapitalforhold


Institutionens kapital udgøres af en parcel af matr. nr. 1 ea, Skåphusgård, Ilskov Sogn, stor ca. 5.640 m2, som er tilskødet institutionen ved gaveskøde fra Herning Kommune, og på hvilken parcel friluftsbadet med tilhørende faciliteter og lokalerne, bestemt til udlejning til Ilskov Idrætsforening, er opført. Kapitalen tilvejebringes desuden af kommunale tilskud, sponsorater, gavebidrag fra private og fonde, driftsoverskud samt andre midler, der eventuelt måtte tilfalde institutionen.


§4 Medlemsforhold


Medlem af institutionen er enhver person over 18 år, der har sæsonkort eller har tegnet sig som støttemedlem for sæsonen med start 1/4 til og med 31/3 det efterfølgende år.


Hvert medlem har én stemme på institutionens generalforsamling.


§5 Generalforsamling


Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den på egnen mest udbredte ugeavis, eller på relevante digitale medier eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved bestyrelsens foranstaltning med samme varsel og bekendtgøres, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom og samtidig angiver dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.


§6 Mindstedagsorden og valgprocedure


Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:


1: Valg af dirigent og stemmetællere


2: Bestyrelsens beretning


3: Fremlæggelse af regnskab og budget for kommende år til godkendelse 4: Indkomne forslag 5: Valg iht. vedtægternes § 7 6: Eventuelt Valgbar til bestyrelse og suppleant er alle personer som er fyldt 18 år. Valg og afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan foretages såfremt dirigenten finder det påkrævet, eller hvis blot en af generalforsamlingens deltagere kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, gælder dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jfr. § 12.


Der føres referat fra generalforsamlingen. Referatet fra generalforsamling underskrives af dirigenten. §7 Ledelse, valgperioder og afstemningsmetode


Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 9 medlemmer.


Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at der skiftevis for lige år afgår lige antal bestyrelsesmedlemmer og for ulige år afgår et ulige antal bestyrelses-


medlemmer. Genvalg kan finde sted.


Der vælges 1 bestyrelsessuppleant hvert år. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, indgår suppleanten i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus. Genvalg kan finde sted.


Hvert år vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.


Afstemninger/valg afgøres ved simpelt relativt flertal af afgivne stemmer, dette gælder dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jfr. § 12.


Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar, eller få del i institutionens evt. overskud.


Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for arbejde som udføres ud over almindeligt bestyrelsesarbejde. §8 Forretningsorden


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der afholdes møder efter behov, som indkaldes med mindst 2 ugers varsel og udsendelse af udførlig dagsorden for mødet.


Afstemning træffes ved simpelt relativt flertal af afgivne stemmer.


Der føres referat over afholdte møder, med indføjelse af beslutninger.


Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp i den udstrækning det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


§9 Tegningsregler


Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse, dog således at der til to medlemmer i forening kan meddeles prokura.


Ved afholdelse af anlægsudgifter, optagelse af lån, samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af den samlede bestyrelse.


§10 Regnskab


Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


Det årlige regnskab skal være afsluttet senest 2 måneder fra regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal forsynes med underskrift af bestyrelsen og af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet fremsendes derefter til Herning Kommune sammen med det af generalforsamlingen godkendte budget for det kommende år til godkendelse af Herning Byråd senest 30. april.


§11 Drift


Institutionens drift gennemføres ved indtægter fra sæsonkort/støttemedlemsskab og billetsalg m.v. samt offentlige tilskud. Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen. Overskud, der ikke findes nødvendig til institutionens drift, indsættes i et pengeinstitut eller anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Værdipapirer skal noteres med institutionens navn og det skal sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.


§12 Vedtægtsændringer og Opløsning


Beslutninger om institutionens opløsning eller om ændring af vedtægterne kan kun træffes hvis mindst 2/3 af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen og stemmer for institutionens opløsning eller ændring af vedtægterne. Ved ændring af vedtægter sendes de nye vedtægter til Herning Kommune som orientering.


Hvis beslutning under henvisning til foranstående ikke kan træffes på den indkaldte generalforsamling, indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en ny ekstraordinær, der skal afholdes senest 1 måned efter datoen for den først indvarslede.


Den ny generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, men forslagene skal vedtages med mindst 2/3 af de mødte medlemmer.


Inden spørgsmålet om institutionens ophør kommer til behandling på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have optaget forhandling ved Herning Byråd med henblik på Herning Kommunes overtagelse af institutionens aktiver og passiver med videreførelse af friluftsbadet for øje. Resultatet af forhandlingen med Herning Byråd, der skal være afsluttet inden første generalforsamling kan indkaldes, skal forelægges af bestyrelsen på denne generalforsamling.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling. Med ændring på ekstraordinær generalforsamling d. 28.april 1983. Med ændring på ekstraordinær generalforsamling d. 6. juli 2016.