Ordinær generalforsamling 2017

Ilskov Friluftsbad afholder ordinær generalforsamling d. 15/3 kl. 19.00 i Ilskov Hallen

Tilmelding til kontakt@ilskovbadet.dk

Generalforsamling

 

- Velkomst

- Valg af dirigent, referent og stemmetæller

- Formandens beretning V. Camilla

- Gennemgang af regnskab samt budget V. Vinnie

- Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Camilla, Morten og Henrik Dalgaard, modtager ikke genvalg. Allan er på valg og modtager genvalg.

- Godkendelse af registreret revisor, Bestyrelsen foreslår Morten Nørgaard.

- Behandling af indkomne forslag.

- Evt.

- Smørrebrød og vand

 

Vi vil som bestyrelse gøre opmærksom på, at vi ønsker så mange som muligt med til denne generalforsamling, samt det man ikke kan påtvinge et valg til bestyrelsen.

VI ønsker, at de opstillede til bestyrelsen ønsker at arbejde og lægge en insats i arbejdet.

 

 

Forslag fra arbejdsgruppe omkring vedtægtsændringer

 

 

Vedtægter for Ilskov Friluftsbad

 

§ 1 Navn

 

Ilskov Friluftsbad er en selvejende institution med førnævnte navn og hjemsted i Ilskov under Herning Kommune.

 

§2 Formål

 

Institutionens formål er at drive Ilskov Friluftsbad med dertil hørende faciliteter til fremme af områdets idræts- og friluftsliv, herunder at give unge mulighed for svømmeundervisning og i det hele taget til fremme af svømmesporten og socialt samvær i øvrigt.

 

§3 Kapitalforhold

 

Institutionens kapital udgøres af en parcel af matr. nr. 1 ea, Skåphusgård, Ilskov Sogn, stor ca. 5.640 m2, som er tilskødet institutionen ved gaveskøde fra Herning Kommune, og på hvilken parcel friluftsbadet med tilhørende faciliteter og lokalerne, bestemt til udlejning til Ilskov Idrætsforening, er opført. Kapitalen tilvejebringes desuden af kommunale tilskud, sponsorater, gavebidrag fra private og fonde, driftsoverskud samt andre midler, der eventuelt måtte tilfalde institutionen.

 

§4 Medlemsforhold

 

Medlem af institutionen er enhver person over 18 år, der har sæsonkort eller har tegnet sig som støttemedlem for sæsonen med start 1/4 til og med 31/3 det efterfølgende år.

 

Hvert medlem har én stemme på institutionens generalforsamling.

 

§5 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den på egnen mest udbredte ugeavis, eller på relevante digitale medier eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved bestyrelsens foranstaltning med samme varsel og bekendtgøres, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom og samtidig angiver dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

 

§6 Mindstedagsorden og valgprocedure

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 

1: Valg af dirigent og stemmetællere

 

2: Bestyrelsens beretning

 

3: Fremlæggelse af regnskab og budget for kommende år til godkendelse 4: Indkomne forslag 5: Valg iht. vedtægternes § 7 6: Eventuelt Valgbar til bestyrelse og suppleant er alle personer som er fyldt 18 år. Valg og afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan foretages såfremt dirigenten finder det påkrævet, eller hvis blot en af generalforsamlingens deltagere kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, gælder dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jfr. § 12.

 

Der føres referat fra generalforsamlingen. Referatet fra generalforsamling underskrives af dirigenten. §7 Ledelse, valgperioder og afstemningsmetode

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 9 medlemmer.

 

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at der skiftevis for lige år afgår lige antal bestyrelsesmedlemmer og for ulige år afgår et ulige antal bestyrelses-

 

medlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant hvert år. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, indgår suppleanten i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus. Genvalg kan finde sted.

 

Hvert år vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

Afstemninger/valg afgøres ved simpelt relativt flertal af afgivne stemmer, dette gælder dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jfr. § 12.

 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar, eller få del i institutionens evt. overskud.

 

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for arbejde som udføres ud over almindeligt bestyrelsesarbejde. §8 Forretningsorden

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der afholdes møder efter behov, som indkaldes med mindst 2 ugers varsel og udsendelse af udførlig dagsorden for mødet.

 

Afstemning træffes ved simpelt relativt flertal af afgivne stemmer.

 

Der føres referat over afholdte møder, med indføjelse af beslutninger.

 

Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp i den udstrækning det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

§9 Tegningsregler

 

Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse, dog således at der til to medlemmer i forening kan meddeles prokura.

 

Ved afholdelse af anlægsudgifter, optagelse af lån, samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

§10 Regnskab

 

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

Det årlige regnskab skal være afsluttet senest 2 måneder fra regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal forsynes med underskrift af bestyrelsen og af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet fremsendes derefter til Herning Kommune sammen med det af generalforsamlingen godkendte budget for det kommende år til godkendelse af Herning Byråd senest 30. april.

 

§11 Drift

 

Institutionens drift gennemføres ved indtægter fra sæsonkort/støttemedlemsskab og billetsalg m.v. samt offentlige tilskud. Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen. Overskud, der ikke findes nødvendig til institutionens drift, indsættes i et pengeinstitut eller anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Værdipapirer skal noteres med institutionens navn og det skal sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.

 

§12 Vedtægtsændringer og Opløsning

 

Beslutninger om institutionens opløsning eller om ændring af vedtægterne kan kun træffes hvis mindst 2/3 af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen og stemmer for institutionens opløsning eller ændring af vedtægterne. Ved ændring af vedtægter sendes de nye vedtægter til Herning Kommune som orientering.

 

Hvis beslutning under henvisning til foranstående ikke kan træffes på den indkaldte generalforsamling, indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en ny ekstraordinær, der skal afholdes senest 1 måned efter datoen for den først indvarslede.

 

Den ny generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, men forslagene skal vedtages med mindst 2/3 af de mødte medlemmer.

 

Inden spørgsmålet om institutionens ophør kommer til behandling på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have optaget forhandling ved Herning Byråd med henblik på Herning Kommunes overtagelse af institutionens aktiver og passiver med videreførelse af friluftsbadet for øje. Resultatet af forhandlingen med Herning Byråd, der skal være afsluttet inden første generalforsamling kan indkaldes, skal forelægges af bestyrelsen på denne generalforsamling.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling. Med ændring på ekstraordinær generalforsamling d. 28.april 1983. Med ændring på ekstraordinær generalforsamling d. 6. juli 2016.

Ilskov Friluftsbad og Legeplads

Simmelkærvej 14

7451 Sunds

kontakt@ilskovbadet.dk